Metsästys‎ > ‎

Hirvijahti

Juhtimäen metsästysseura on osallisena Ikaalisten-Jämijärven rhy:n yhteisluvassa ja syksyn hirvijahti tapahtuu rhy:n suosituksen mukaisesti 12.10. - 31.12.2019 välisenä aikana.
Peuran metsästysaika on 28.9.2019 - 31.1.2020 (1.9.2019 - 27.9.2019 vahtimalla, 1.2.-15.2.2020 ilman koiraa).
 
Hirvestyksenjohtajana toimii Jukka Riskusalo (0400-358722)  ja varajohtajana Taneli Brander (0400-471852). 
 
 

 
 

Hirvenmetsästyssääntö

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty Juhtimäen Metsästysseura ry:n 

kesäkokouksessa 3.8.2003.

Säännöt päivitetty: 11.8.2019

Voimassa toistaiseksi.

 

Yleistä

 

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

 

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet ellei seuran säännöissä toisin määrätä.

 

Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan seuran kesäkokouksessa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä.

 

 

Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

 

Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa kokouksessa ja ajankohta tiedotetaan kokouksesta poissa oleville seurueen jäsenille.

 

Niin sanottuja yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonloput (la-su).  Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja.

 

Hirvikoirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen.

 

 

Osallistumisoikeus ja -velvollisuus

 

Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä päätetään hirviseurueen vuosittaisessa perustavassa kokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.

 

Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito, hoito sekä passipaikkahuolto.

 

Seuran hirvenmetsästykseen voivat osallistua kaikki ne seuran jäsenet, joilla ampumakoe on voimassa. Jokaisella jahtiin osallistuvalla tulee olla suoritettuna metsästäjäntutkinto sekä kyseisen kauden riistanhoitomaksu maksettuna (=metsästyskortti). <<poistettu 2 päivän osallistumisvelvollisuus>>

 

10§

<< poistettu >>

 

 

Ampumataito, saaliinkäsittely

 

11§

Jokaisella ampujana metsästykseen osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävän ampumataidon lisäksi riittävä valmius saaliinkäsittelyvaiheisiin.

 

12§

Ampujan on suoritettava kaatolaukauksen jälkeen saaliin pistäminen.

 

13§

Saalista tai sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella / -silla, epähygienialla tai muulla tavalla.

 

14§

Jokainen seurueen jäsen on velvollinen osallistumaan tarvittaessa saaliinkäsittelyyn.

 

 

Kaatoa koskevia säännöksiä

 

15§

Ammu vain sellaista hirveä, minkä kaatolupa edellyttää ja mistä on sovittu.

 

16§

Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja varmistauduttava, ettei ampumalinjalla eikä takamaastossa ole ketään.

 

17§

Ammu vasta sitten kun olet varma hyvästä osumasta, matka on sopiva, eikä välimaastossa ole estettä. Jos vähänkin epäröit, jätä ampumatta.

 

18§

Kun hirviä tulee näkyviin useita, pane tarkoin merkille mitä niistä olet ampunut, hirven sijainti laukaisuhetkellä ja käyttäytyminen osuman selvittämiseksi.

 

19§

Jos hirvi ei heti kaadu ja katsot aiheelliseksi ampua uudestaan, muista naapuripassin sijainti ja kielletyt ampumasuunnat.

 

20§

Jokaista ammuttua laukausta on pidettävä osumana siihen saakka kunnes asia on varmuudella selvitetty.

 

21§

Mikäli näet hirven kaatuvan, ilmoita ensin naapuripassille ennen kuin menet hirven luo. Jos koira on ehtinyt kaatuneen hirven luo, pyri saamaan se sivuun ennen kuin ammut armonlaukauksen. Koiralla on herkät korvat.

 

22§

Jahtitilanteet suoritetaan aina loppuun vaikka kaato olisikin tapahtunut. Vasta luvan saatua tai ajon päätyttyä kokoonnutaan kaatamispaikalle tai -paikoille. Ennen paikalle saapumista poistetaan aseista patruunat ja kytketään koirat.

 

23§

Ampuja jää aina kaatamispaikalle. Ilmoita kaadosta / laukauksista viipymättä.

 

 

Haavoittamistilanne

 

24§

Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen jälkeen.

 

25§

Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö tai kuuloetäisyydelle tämän tulee ilmoittaa radiolla tai lähimmän radiomiehen välityksellä metsästyksen johtajalle tilanteesta.

 

26§

Tarpeeton / asiaton radioliikenne on kielletty. Häiriötä on muutoinkin radioliikenteessä.

 

27§

Merkitse tarkoin ja selvästi oma paikkasi laukaisuhetkellä ja samoin hirven sijainti ampumishetkellä.

 

28§

Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, ne merkiten ja sotkematta, enintään 150 metriä. Ammutun hirven jäljelle lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille.

 

29§

Muista, että olet mukana vastuullisena jäsenenä jahdissa, joka käydään kovin panoksin ja tiukoin säännöin.

 

 

Kaatajamääritys

 

30§

Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisemmin ampunut siihen ensimmäisenä tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta.

 

31§

Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekevät metsästyksenjohtajat, kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.

 

32§

Tulkintatilanteissa kaatajaksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään.

 

 

Saaliin jako

 

33§

Hirviseurueen jäsenet saavat saman lihamäärän osuutensa suhteessa.

 

34§

Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen kuuluu metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan erikseen.

 

35§

Sisäelimet kuuluvat ampujalle (mm. maksa, munuaiset, sydän, kieli). Ampuja saa kuitenkin halutessaan jakaa sisäelimet halukkaiden osallistujien kesken. Ampuja huolehtii perkuujätteet pois majan alueelta (mm. jalat, pää) ja hävittää ne asianmukaisesti.

 

36§

Nahat myydään seurueen lukuun ja rahat käytetään erillisen päätöksen mukaan.

 

37§

Metsästysvieraiden saalisosuuksista päätetään ennen vieraan metsästyksen aloittamista.

 

 

Muista hirviseurueen jäsenenä ollessasi

 

38§

Metsästyksen johtaja on lain mukaan vastuussa sinunkin toimistasi jahdissa.

 

39§

Alkoholin käyttö passissa osoittaa rikollista piittaamattomuutta koko seurueen turvallisuudesta.

 

40§

Siirry passipaikalle ääneti, tupakoimatta ja kiirehtimättä. Aseesi saa olla ladattuna ainoastaan passipaikalla.

 

41§

Heti passipaikalle tultuasi selvitä itsellesi passipaikkaa ympäröivä maasto, naapuripassien sijainti sekä kielletyt ja sallitut ampumasuunnat ja mahdollisten ajomiesten lähestymisalue. Tiealueita pitää varoa erityisesti.

 

42§

Jos metsästyksen johtajalta ei kuulu eri määräystä tai ajoaikataulusta poikkeavaa kokoontumiskutsua, tulee passimiehen ehdottomasti pysyä paikoillaan, kunnes annetaan lupa poistua passista.

 

43§

Pahasti haavoittunut hirvi pitää kuitenkin pyrkiä lopettamaan nopeasti.

 

 

Jäsentä voidaan rangaista, jos hän:

  • Hirvieläintä ampuessaan poikkeaa annetuista ohjeista lukumäärään, ikään ja sukupuoleen nähden. Rangaistus 25 € seurueen tilille.
  • Ampuu tarpeettoman laukauksen.
  • Poistuu luvatta passipaikalta tai jahdista.
  • Käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen aikana muita henkilöitä kohtaan tai on alkoholin vaikutuksen alaisena.


Jäsen voidaan erottaa seurueesta, jos hän:

  • Aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihmisille, kotieläimille tai toisen omaisuudelle.
  • Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä metsästystapoja.
  • Metsästää ilman tai vastoin metsästyksen johtajan lupaa ja ohjeita.
  • Aiheuttaa seuralle tai seurueelle haittaa ja toimii niiden etujen vastaisesti.
  • Jättää jäsenmaksunsa tai jako-osuutensa maksamatta tai muut velvoitteet täyttämättä.


Hirvenmetsästyksen johtajalla on hirvenmetsästyksestä annetun asetuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet myös päätösten tekoon.